V této sekci naleznete podrobné informaci o společnosti Emergency QR System s.r.o. Po kliknutí na požadované téma se vám zobrazí podrobnější informace.

Název subjektu: Emergency QR System s.r.o.
IČO: 05800498
Spisová značka: C 270991 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 10. února 2017

Sídlo a korespondenční adresa:
Emergency QR System s.r.o.
Evropská 673/158
160 00 Praha 6 – Vokovice

Kontakt: info@eqr-system.cz

Prohlášení o ochraně osobních a citlivých údajů

Účel, rozsah a doba shromažďování a zpracování osobních údajů

Pro společnost Emergency QR System, s. r. o., Identifikační číslo 05800498, se sídlem Evropská 673/158, 160 00, Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 270991 (dále jen „EQR Systemnebo „správce“) je ochrana osobních údajů velmi důležitá. Týká se to jak údajů, které jako zákazník/uživatel poskytujete vstupem na webové stránky www.eqr-system.cz, tak údajů, které zadáváte při využívání webové aplikace EQR Karta, která je nedílnou součástí hlavních produktů EQR System. Webové stránky EQR System jsou provozovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).  V rámci této legislativy má EQR System se souhlasem uživatele právo zaznamenávat a zpracovávat osobní údaje uživatelů v případech, kdy osobní data:

  • jsou nutná pro ustanovení a naplnění smluvních závazků (základní uživatelská data), 

  • umožňují využívat portál a služby na něm nabízené (včetně citlivých dat), 

  • jsou nezbytná pro fakturování těchto služeb (fakturační údaje). 

Právě naplnění smluvních závazků a využití služeb portálu (včetně následné fakturace) je účelem, pro který uživatel správci své údaje poskytuje, a to vrozsahu nezbytném pro řádné a kvalitní naplnění tohoto účelu a na dobu poskytování služeb uživateli.

Všichni návštěvníci a uživatelé webových stránek EQR System mají zajištěno veškeré své soukromí při využívání všech on-line aplikací. Z tohoto důvodu je EQR System transparentní a poskytuje informace o tom, jak je s osobními údaji nakládáno. Jakékoliv osobní a citlivé údaje jsou poskytovány správci uživatelem dobrovolně, a to na základě dobrovolnosti celého uzavíraného smluvního vztahu. Výslovný souhlas suchováním a zpracováním osobních údajů uživatele (včetně údajů citlivých) poskytuje uživatel kliknutím na okénko souhlasu v objednávkovém systému na webu a v EQR zdravotním dotazníku.

Osobní údaje se uchovávají po dobu nutnou vzhledem kúčelu, pro nějž byly shromážděny. Všechny osobní údaje jsou zlikvidovány nejpozději do 2 měsíců.

Co musí být dodrženo v souvislosti s osobními a citlivými údaji?

Osobní údaj je definován Zákonem jako jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.

Citlivý údaj je definován Zákonem jako jakýkoliv osobní údaj vypovídající zejména o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů.

Nákup na webových stránkách EQR System není podmíněný registrací uživatele. Správce dále zpracovává údaje vyplněné uživatelem v profilu uživatele ve formulářích (EQR zdravotní dotazník) a to v rozsahu, ve kterém tyto údaje sám uživatel poskytne. Za přesnost a pravdivost takto poskytnutých údajů odpovídá uživatel. Pokud se uživatel rozhodne pro nákup z e-shopu EQR System, musíme pro účely uzavření obchodu a poskytování služeb od uživatele vyžadovat: jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a email, a to z důvodu, správného zajištění služeb EQR System a odeslání produktů uživateli na jeho adresu.

Pro zhotovení některého z hlavních produktů EQR System je navíc vyžadováno vyplnit tzv. EQR zdravotní dotazník, který obsahuje citlivé údaje zdravotního charakteru: jméno a příjmení, e-mail, národnost, datum narození, krevní skupinu, zdravotní pojišťovnu, diagnózu dle MKN10, užívané léky dle ATC, alergie, nouzový kontakt, poznávací znamení umožňující identifikaci uživatele tzv. Crosscheck a pohlaví. Zmíněný EQR zdravotní dotazník uživatel obdrží vždy do emailové schránky uvedené při registraci po dokončení objednávky a na jehož základě bude vytvořena online zdravotní karta uživatele dále jen „EQR Karta“. Dále jsou vygenerovány 2 jedinečné devítimístné přístupové údaje, které uživatel může a nemusí poskytnout třetím osobám s cílem poskytnutí svých zdravotních informací, např. lékařům.

Zaznamenáváme a zpracováváme pouze ty údaje, které jsou nutné pro vyřízení uživatelova požadavku. Rozhodnutí využívat rozsah produktů EQR System, nebo EQR Karty je zcela na uživateli. O umístění vybraných osobních a citlivých údajů ve službě EQR Karta rozhoduje uživatel sám a prostřednictvím nastavení sám určuje, zda tyto údaje budou přístupné výlučně uživateli samému a správci, či zda budou přístupny širšímu okruhu osob, disponujícímu jedinečnými přístupovými údaji ID a PIN. Správce nabádá uživatele, aby zpřístupnění svých citlivých údajů pečlivě zvážili! Uživatel nese výlučnou osobní odpovědnost za vlastní zpřístupnění svých osobních a citlivých údajů třetím osobám. Nastavení zpřístupnění lze kdykoliv změnit. Je možné používat službu EQR Karta anonymně po smazání jména a příjmení v nastavení profilu nebo je možné zcela náhledovou část zablokovat po požadovaném úkonu v nastavení, které se nachází v uživatelské části. Znovu-odblokování náhledové části EQR Karty je možné, ovšem pouze po zakoupení nových produktů s vygenerovaným novým devítimístným PIN kódem.

Způsobem zpracování osobních a citlivých údajů je zejména jejich shromáždění od uživatelů, uložení v digitální formě na zabezpečeném serveru se šifrovaným spojením pomocí SSL certifikátu kryptovaným 256-bit technologií. Aby měl uživatel možnost tyto údaje použít pro vlastní potřebu či k orientaci ve zdravotních záznamech uživatele, nebo aby bylo možné tento spis poskytnout třetím osobám (např. zdravotnickým organizacím), a to výhradně samotným uživatelem nebo jeho prostřednictvím (tj. pokud uživatel sám uzná za vhodné), uživatel disponuje dvěma devítimístnými kódy ID a PIN, které umožňují přístup do náhledové části, kde není možná editace záznamů. Za uživatelovy jedinečné devítimístné přístupové kódy ID a PIN nese uživatel plnou odpovědnost, a to i v případě ztráty či odcizení.

Práva uživatele podle § 12 a 21 Zákona

S ohledem na osobní správu všech osobních a citlivých údajů přímo uživatelem, kontroluje přesnost, úplnost, správnost a pravdivost svých údajů především uživatel sám. Uživatel může správce kdykoli požádat o informaci o zpracování osobních údajů uživatele a správce je povinen uživateli tuto informaci bez zbytečných odkladů předat. Vtakovém případě je obsahem poskytnuté informace vždy sdělení o (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování vsouvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů uživatele, (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce má právo za poskytnutí takové informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení, anebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Uživatel se rovněž může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud cítí, že mu byla způsobena újma.

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo je opravovat nebo je nechat vymazat a právo nesouhlasit sjejich (dalším) zpracováním správcem. Toto právo můžete uplatnit písemně na adrese Evropská 673/158 160 00 Praha 6 , nebo elektronicky na info@eqr-system.cz. 

Jak je zajištěna bezpečnost Vašich údajů?

Vaše osobní údaje jsou ukládány na speciálně chráněných serverech s šifrovaným spojením pomocí SSL certifikátu kryptovaným 256-bit technologií. Přístup k těmto serverům je povolen pouze několika oprávněným osobám, které jsou zodpovědné za technické, obchodní a ediční záležitosti týkající se těchto serverů. EQR System provádí nutná opatření, aby mohlo garantovat bezpečnost osobních údajů. Vaše data budou svědomitě chráněna před ztrátou, paděláním, manipulací nebo neoprávněným přístupem k nim a šířením. Pokud došlo ke ztrátě, či odcizení některého z produktů Emergency QR System nesoucí Vaše 2 jedinečné devítimístné kódy ID a PIN, je možné zablokovat službu EQR Karta. Po zablokování bude znepřístupněna náhledová část EQR Karty a je možné se obrátit na klientskou podporu info@eqr-system.cz o znovu-zprovoznění služby EQR Karta, ovšem s novým PIN kódem, aby nemohlo dojít ke zneužití Vašich záznamů. 

Jsou Vaše osobní údaje poskytovány třetím osobám?

Abychom zajistili maximální kvalitu výrobků, jsou Vaše osobní údaje poskytnuté třetím osobám v souvislosti s využíváním služeb nabízených EQR System. Naši smluvní partneři jsou prověření a váže je smlouva o mlčenlivosti. Samotné uživatelovy osobní a citlivé údaje nezbytné ke zhotovení produktů EQR System si se zhotoviteli předáváme výhradně prostřednictvím osobní schůzky, a to na datových nosičích chráněných heslem, proto po uživatelových údajích zůstává co nejmenší datová stopa. S tímto postupem uživatel vyslovuje svůj souhlas tím, že klikne na okénko souhlasu v objednávkovém systému na webu a v e-shopu EQR Systém. 

Smluvní partneři zajišťující zhotovení výrobků:

MgA. Ondřej Borovec: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, IČ: 05006783, Sídlo podnikání: Růžová 970/7, 110 00 Praha 1, Provozovna: Růžová 970/7, 110 00 Praha 1

Jak můžete uplatnit právo na odstranění a vymazání Vašich dat

Pokud jste nám poskytli svoje osobní údaje, můžete je kdykoliv odstranit. Vaše data budou vymazána ihned, jestliže neexistuje zákonná povinnost pro jejich archivaci. Pokud není možné je vymazat z uvedeného důvodu nebo jiných důvodů, zablokujeme data pro další používání. Můžete kontaktovat naše oddělení pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese info@eqr-system.cz a požádat o vymazání osobních údajů. Pokud si nepřejete, aby Vaše údaje byly přístupné po zadání ID a PIN ve Vaší EQR Kartě, je možné EQR Kartu zablokovat (postup zablokování EQR Karty zde). V případě, že si přejete aby EQR Karta Vaše údaje neobsahovala vůbec a to ani na serverech, kontaktujte nás na info@eqr-system.cz (úplné odstranění EQR Karty je nevratné a pro obnovu je nutné si koupit nové produkty EQR System s novým ID a PIN).

Změny

Správce si vyhrazuje právo toto Prohlášení kdykoliv změnit. Správce své uživatele o případných změnách informuje buďto formou hlášení na médiu nebo rozesíláním zpráv adresným způsobem.

Měření aktivity uživatele:

Data o provozu na webu eqr-system.cz jsou měřena a vyhodnocována systémem Google Analytics, Smartlook, zboží.cz a Heureka.cz jakožto třetích stran. Měření provádíme, abychom mohli neustále zlepšovat naše služby.

Google Analytics může část Vašich anonymních dat rovněž využívat pro zlepšování svých služeb.

Společnost Emergency QR System s.r.o. je registrována na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00071607 / 001

Jakékoliv a veškeré ochranné známky Emergency QR System s.r.o.  jakož i ostatních společností a služeb skupiny EQR System (EQR Karta) nelze bez předchozího písemného svolení žádným způsobem kopírovat, stahovat, reprodukovat, používat, pozměňovat ani šířit. Licence na používání žádné z takových ochranných známek se neuděluje, ani z ničeho nevyplývá. Výjimkou je pouze uživání log, přiložených k hlavním produktům EQR System / loga vyobrazeného na magnetce. Tyto loga slouží jako informace že je dotyčná osoba uživatelem Emergency QR System a je povoleno je používat v rozsahu uvedeném v návodu k použití Emergency QR System.  Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy obsažené v těchto materiálech jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

Registrace ochranných známek byla provedena na Úřadu průmyslového vlastnictví se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 48 13 50 97. Registrace provedena jako kombinovaná ochranná známka na text i logo ve všech beravných provedení jakož i velikostí a tvarových i dispozičních mutací.

Číslo spisu / zápisu: 531287 / 357317

Znění OZ: EQR System Emergency QR System

Druh: Kombinovaná

Datum zápisu: 21.12.2016

 

V případě zájmu o použití, či používání některého z chráněných děl Emergency QR System, jakož i aplikací či služeb (a to z důvodu, propagačních, reklamních, informativních, soukromých i jiných) nás kontaktujte na info@eqr-system.cz

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Společnost Emergency QR System s.r.o. se zavazuje a ručí svým klientům, že bude usilovně pracovat na vývoji a progressu společnosti. Tým Emergency QR System udělá vše co bude v jeho silách aby vyvinul přehledný a bezvadně fungující systém, který bude jeho uživatelům a záchranným složkám sloužit a pomáhat jim ve všech situacích, ke kterým je určen. Ke každému klientovi a uživatelovi přistupujeme individuálně a s maximálním důrazem na spokojenost. Jsme otevření novým postřehům, nápadům a spolupráci. Jsme moderní společnost s těmi nejlepšími úmysly a jsme přesvědčeni, že společně s vámi, uživateli, budeme rozvíjet zdravou a silnou společnost, která je svědomitá, fungující a pro které je zdraví ostatních stejně důležité jako zdraví vlastní.