Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. V internetovém obchodě www.eqr-system.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále jen „VOP“ či „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.eqr-system.cz, Emergency QR System s.r.o., IČ: 058 00 498, Spisová značka: C 270991 vedená u Městského soudu v Praze, místem podnikání Praha 6, Vokovice, Evropská 673/158, tel.: +420 607 305 091 a Kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a tímto právním řádem se také řídí.

 2. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“ ).

 3. Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

II. Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

 2. Prodávající / provozovatel internetového obchodu – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 3. Kupující – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 4. Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.eqr-system.cz. Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, není oprávněn tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek nebo jakkoliv ohrozit bezpečnost provozu těchto stránek. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Uživatele, pokud:

   1. Uživatel podstatným způsobem porušil tyto VOP, popř. právní předpisy, nebo

   2. Uživatel narušil nebo se pokusil narušit bezpečnost internetových stránek eshopu Prodávajícího nebo bezpečnost jejich provozu, využít je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek, nebo

   3. Uživatel při komunikaci s Prodávajícím používá identitu cizí osoby nebo neexistující osoby nebo se jinak snaží uvést Prodávajícího v omyl, nebo

   4. který svým jednáním poškozuje Prodávajícího, či jeho dobré jméno.

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

 1. Přístup na stránky www.eqr-system.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních či citlivých údajů Uživatelů (dále jen „osobní údaje“). Uživatel v případě využití služeb Prodávajícího nebo zakoupení jeho výrobků vyjadřuje souhlas s poskytnutím osobních údajů a s jejich zpracováním Prodávajícím za účelem poskytnutí výrobků a služeb (plnění smlouvy). Prodávající bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Správcem osobních údajů je Prodávající. Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže nebo za podmínky, že získá souhlas Uživatele, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita i bez souhlasu k zasílání obchodních sdělení Prodávajícího dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na emailovou adresu  info@eqr-system.cz.

 2. Stejně tak může Prodávající zpracovávat jméno, příjmení a adresu za účelem nabízení obchodu a služeb, a to do doby, dokud subjekt údajů nezašle písemný nesouhlas na adresu Prodávajícího s takovým zpracováním. Osobní údaje budou zpracovány v nezbytném rozsahu pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy a budou uchovány po dobu trvání smluvního vztahu. V ostatních případech, tj. v případě využití e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení a v případě jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a služeb do doby odvolání souhlasu, respektive do doby obdržení žádosti o ukončení zpracování těchto údajů (žádosti o ukončení zasílání obchodních sdělení).

 3. Prodávající tímto informuje subjekt údajů o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo požádat písemně správce o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl subjektem údajů udělen souhlas, tj. vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního vztahu a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání Prodávajícím, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů. Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@eqr-system.cz nebo písemností adresovanou na adresu sídla Prodávajícího.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

 2. Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce, případně telefonicky či písemně (dále jen „akceptace“).

 3. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si od Kupujícího před odesláním e-mailu s akceptací objednávky dodání příslušných podkladů. Prodávající má právo před předáním předmětu objednávky provést kontrolu identifikačních údajů Kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného zboží nebo služby. Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího akceptaci objednávky (a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím emailu), je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena telefonickou, písemnou nebo e-mailovou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Objednávka se považuje za přijatou a kupní smlouva za uzavřenou taktéž v případě, že dojde na základě objednávky k dodání zboží Kupujícímu bez předchozí výslovné akceptace ze strany Prodávajícího. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například emailem, písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem neprovede. Na tyto skutečnosti bude Kupující v akceptaci objednávky (telefonicky nebo emailem) Prodávajícím upozorněn.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky bude Kupující informovaný telefonicky, písemně anebo emailem (který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře či uvedl při telefonickém objednání zboží). Chyba v písemně nebo ústně podané informaci nezavazuje Prodávajícího tehdy, je-li běžnému spotřebiteli zřejmá vzhledem k obsahu všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího a v kontextu s ostatními informacemi podávanými Prodávajícím.

 5. Kupující souhlasí s tím, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty nebo placeného platbou předem bankovním převodem je Prodávající, pracovník výdejního místa či přepravce pověřený dodáním zboží Kupujícímu oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty. K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží dává Kupující výslovně Prodávajícímu, jakožto správci, svůj souhlas. Zároveň Kupující bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, a další práva. V případě pochybností o dodržování práv má Kupující právo obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V. Cena a platba

 1. Ceny uvedené na webových stránkách www.eqr-system.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH (je-li Prodávající plátcem DPH). Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí konečná kalkulovaná cena.

 2. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující souhlasí s vystavováním a zasíláním dobropisů, zálohových faktur a faktur ve formátu .pdf, na e-mailovou adresu pro tento účel Kupujícím zvolenou a prohlašuje, že tuto emailovou adresu aktivně užívá. Kupující dále v této souvislosti prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronického dobropisu, zálohové faktury i faktury, zasílaných ve formátu .pdf. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu. Použití ustanovení § 2119 a 2125 odst. 2 ObčZ je vyloučeno. V případě prodlení s úhradou kupní ceny sjednávají Prodávající a Kupující smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý byť i jen započatý den prodlení, a to až do úplného zaplacení kupní ceny. Bude-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je Prodávající oprávněn využít služeb třetích osob ohledně správy takovéto pohledávky po lhůtě splatnosti. V takovém případě je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené (zahrnující zejména, avšak nikoliv výlučně, platby za služby těchto třetích osob). . Dohoda o započtení vzájemných pohledávek Stran vyžaduje písemnou formu. Prodávající má právo jednostranně započíst vzájemné pohledávky Prodávajícího vůči pohledávkám Kupujícího.

 3. Pokud je zákazník osobou povinnou k dani, je povinen při objednávce, nejpozději však před samotným prodejem sdělit tuto skutečnost, včetně (pravdivých) údajů potřebných pro vystavení daňového dokladu s tím, že pokud takto neučiní, považuje jej Prodávající automaticky za osobu nepovinnou k dani.

 4. Fakturační údaje kupujícího nelze dodatečně měnit.

VI. Dodací lhůta

 1. Prodávající se zavazuje odeslat zboží do 14 dnů od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího a po úplném dokončení objednávky ze strany kupujícího tj. od obdržení úplně a správně vyplněných EQR zdravotních dotazníků, které kupující obdrží na mail ve lhůtě 3 pracovních dnů od provedení platby za objednávku. Kupující bere na vědomí, že doba dodání je závislá na dopravci zajišťujícím přepravu zboží. V případě, že objednané zboží není již k dispozici, Prodávající může nabídnout výrobek jiný, srovnatelný s původním. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí anebo v případě, kdy Prodávající nemůže nabídnout srovnatelnou náhradu objednaného zboží, má Kupující i Prodávající právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany vrátí vše, co si před odstoupením od smlouvy vzájemně plnily.

VII. Podmínky dodání zboží

 1. Kupující je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, reklamovat nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží, aby tím umožnil Prodávajícímu bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci. Nevyrozumí-li Kupující Prodávajícího o poškození zboží nejpozději do 3 dnů od otevření zásilky (nejpozději však do 15 dnů od převzetí zásilky), má se za to, že zboží při převzetí Kupujícím bylo nepoškozené.

VIII. Práva Kupujícího z vadného plnění

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím.

 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

 3. Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 5. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 6. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

a) výrobek byl používán v rozporu s návodem k použití nebo vznikla-li závada nebo poškození nesprávným užíváním,

b) vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo stanovenému účelu,

 1. Dále se odpovědnost Prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

a) u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) má-li Kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku,

c) vyplývá-li to z povahy výrobku.

 1. Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností Kupujícího, zásahem vyšší moci, zejm. živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.

 2. V případě výskytu vady, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující právo uplatnit reklamaci emailem na emailovou adresu info@eqr-system.cz společně s fotodokumentací vady.

 3. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 4. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

 5. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

a) že se jedná o vadu, za kterou Prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku; tuto skutečnost Kupující prokáže zpravidla fakturou/účtenkou,

b) že Kupující koupil výrobek od Prodávajícího a za jakou cenu;

 1. že je výrobek vadný; za tím účelem zašle Kupující fotodokumentaci vady na email info@eqr-system.cz; jestliže Prodávající fotodokumentaci bude považovat za nedostatečnou k vyřízení reklamace, je Kupující povinen předložit vadný výrobek Prodávajícímu v jeho sídle (osobně/poštovní přepravou/či jinak).

 1. Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

 2. Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout, případně kdy mu bude zboží zasláno. Nebude-li doručena Kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně Prodávajícího či Kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je Kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.

 3. Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 3 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet Kupujícího; výtěžek Kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné, účelně vynaložené náklady spojené s prodejem a poštovné.

IX. Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel, který uzavřel s Prodávajícím smlouvu prostřednictvím eshopu www.eqr-system.cz, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

 2. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

 3. Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů Prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, nebo e-mailem).

 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lh ty.

 5. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží vrátí pokud m žno v původním oba u a s veškerým příslušenstvím, a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, Kupujícímu informaci, že zboží bylo vrá eno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží.

 6. Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět Prodávajícímu.

 7. Kupující odpovídá Prodávajícímu za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 8. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

 9. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu.

 10. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 ObčZ.

X. Zproštění odpovědnosti

 1. Prodávající nenese odpovědnost za:

 1. kupujícím uvedené/zadané informace při vyplňování objednávkového formuláře, a to včetně všech informací o zdravotním stavu;

 2. kupujícím uvedené/zadané informace v online sekci webových stránek Prodávajícího;

 3. neaktuální informace uvedené v QR kódu nebo v online sekci webových stránek Prodávajícího; Kupující je povinen všechny změny bez zbytečného odkladu zanést do online sekce či si vytvořit nové QR kódy pro bezchybné fungování QR kódů a služeb s tím spojených;

 4. práci zdravotníků/lékařů/záchranářů či jakýkoli jiných osob, které budou jednat na základě údajů uvedených v QR kódu; Kupující odpovídá za to, aby údaje obsažené v QR kódu byly vždy aktuální a bez chyb; údaje v QR kódu i samotné QR kódy jsou pouze pro osobní použití, nikoli pro zdravotnické účely;

 5. zneužití přístupových údajů třetí osobou za účelem získání přístupu k údajům Kupujícího, a z toho vzniklou újmu;

 6. uniklé informace a údaje z QR kódu, online sekce či webových stránek Prodávajícího zapříčiněné jednáním třetí osoby a z toho vzniklou újmu;

 7. nefunkčnost zboží (zejména QR kódu) v případě jeho poškození/zničení/odlepení nebo zničení/změny barvy či struktury podkladu, na kterém je QR kód nalepen;

 8. zneužití fotografie Kupujícího v EQR kartě/ online sekci třetími osobami.

XI. Povinnosti a prohlášení Kupujícího

 1. Kupující je povinen:

 1. bezprostředně po obdržení zboží zkontrolovat, zda jsou v QR kódu uvedeny všechny informace bezchybně a zda lze QR kód bez problémů přečíst čtečkou QR kódů; V případě, že Kupující do 3 dnů od obdržení zboží nenahlásí Prodávajícímu chybně uvedené údaje či jiné problémy s QR kódem, má se za to, že QR kód byl Kupujícímu zaslán s bezchybnými údaji a v bezvadném stavu;

 2. v případě změny v zdravotním stavu/osobních informací bez zbytečného odkladu aktualizovat informace uvedené v QR kódu a v online sekci;

 3. uchovávat v bezpečí přístupové údaje a v případě rizika odcizení/zneužití tyto přístupové údaje ihned změnit, zablokovat EQR kartu prostřednictvím uživatelského rozhraní a neprodleně kontaktovat Prodávajícího na emailu info@eqr-system.cz;

 4. získat souhlas kontaktních osob a lékařů s uvedením jejich osobních údajů v online sekci a v QR kódu;

 5. uvádět pouze pravdivé, nezavádějící a bezchybné údaje, a to dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 1. Kupující souhlasí s tím, že:

 1. jeho zdravotní informace budou přístupné na internetu po zadání unikátních přístupových údajů; Kupující odpovídá za to, aby se tyto přístupové údaje nedostaly do rukou nepovolaných osob;

 2. jeho osobní a citlivé údaje (včetně údajů o zdravotním stavu) v podobě QR kódu budou předány třetím osobám podnikajících v České republice za účelem výroby/zpracování/dodávky zboží;

 3. nebude využívat QR kód, online sekci, EQR kartu ani žádné jiné prvky webových stránek Prodávajícího ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího; v případě zájmu o takové využití je nutné se obrátit na Prodávajícího na emailu info@eqr-system.cz;

 4. nebude používat služby a výrobky nabízené Prodávajícím jako náhradu za oficiální/zákonné/povinné služby nebo výrobky určené pro uchovávání osobních, citlivých či zdravotních údajů;

 5. pokud bude požadovat provést změny v zadaných údajích v QR kódu, EQR kartě, online sekci či v jiných službách či produktech Prodávajícího, je Prodávající oprávněn vyžadovat zakoupení nového produktu či služby s tím, že Kupujícímu může být poskytnuta sleva na nové produkty a služby dle uvážení Prodávajícího;

 6. Prodávající je oprávněn z provozních, odborných či jiných důvodů dočasně omezit přístup do EQR karty, online sekce či jiných služeb nebo výrobků nabízených Prodávajícím.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že se spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@eqr-system.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti.

 2. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je zejména: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz (www.adr.coi.cz).

 3. Pokud Prodávající zanikne/zemře, zaniká i poskytovaná podpora pro všechny výrobky a služby poskytované/prodávané Prodávajícím.

 4. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Všeobecné informace a podmínky webové aplikace EQR Karta

Webová aplikace EQR Karta byla vyvinuta společností Emergency QR System s.r.o.™ a je dodatkovou službou k hlavním produktům zakoupených na webu www.eqr-system.cz. EQR Karta slouží pro základní orientaci ve zdravotním stavu a zdravotní dokumentace uživatele a slouží výhradně pro osobní účely a nenahrazuje zdravotní dokumentaci zakládanou a evidovanou lékaři. Všechny uváděné informace konzultujte se svým lékařem a nechte si záznamy schválit, aby nedošlo k uvedení chybných či nepřesných informací. Společnost Emergency QR System s.r.o.™ nenese zodpovědnost za žádné nepravdivé či chybně uvedené záznamy v EQR Kartě (Uživatel je povinen si všechny údaje zkontrolovat a udržovat záznamy aktuální). Všechny záznamy je možné libovolně upravovat nebo odstraňovat. Aby byla zachována jednotnost informací mezi EQR Kartou (sekce profil) a hlavními produkty Emergency QR System s.r.o.™ nesoucí EQR kód, důležité informace je nutné v EQR Kartě měnit pouze prostřednictvím e-shopu a nákupu nových produktů. V případě, že se uživateli změní některá z důležitých informací do 6-ti měsíců od nákupu EQR produktů, poskytujeme na výrobu aktualizovaných produktů ve stejném množství 20% slevu. O slevu je nutné si napsat na e-mail: info@eqr-system.cz.

Podmínky užití EQR Karty:

Webová aplikace EQR Karta vyvinutá společností Emergency QR System s.r.o.™ se smí užívat za následujících podmínek:

 • Pro osobní účely v mezích jak uživatel uzná za vhodné.

 • Není povoleno EQR Kartu užívat pro komerční účely, pro účely v soukromých institucích bez svolení společnosti Emergency QR System s.r.o.™ v případě zájmu se obraťte na email: info@eqr-system.cz.

 • Emergency QR System s.r.o.™ neodpovídá za případné škody vzniklé dalším užitím a zpracováním EQR Karty, jakož i za škody způsobené případnými chybami, které by EQR Karta mohla obsahovat.

 • Emergency QR System s.r.o.™ si vyhrazuje právo z provozních, odborných či jiných důvodů dočasně omezit přístup do EQR Karty, a to i bez předchozího upozornění.

 • EQR Karta používá seznam MKN10 (mezinárodní klasifikace nemocí) pomocí něhož je možné přidávat záznamy do sekce „Diagnóza“. Byl čerpán z portálu http://www.uzis.cz/. Bližší informace a podmínky naleznete na portálu Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky na webu http://www.uzis.cz/zpravy/aktualni-verze-mkn-10-cr kde jsou také podrobně popsané změny v seznamu, použití seznamu a informace o copyrightu.

 • EQR Karta používá otevřená data Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Pro bližší informace, podmínky použití navštivte https://opendata.sukl.cz/?q=podminky-uziti-otevrenych-dat.

Pro bližší informace prosím kontaktujte info@eqr-system.cz

 1. Tyto VOP jsou účinné od 5. 6. 2017.

____________________

Prodávající: Emergency QR System s.r.o.